Behandeling

Het traject

Personen kunnen aangemeld worden met verschillende hulpvragen. De hulpvraag kan komen vanuit de thuis-, school- en/of werksituatie. De hulpvragen kunnen gaan over sociaal en emotionele problemen (angst, somberheid) leerproblemen (lees- of rekenproblemen), gedragsproblemen (vermoeden ADHD/Autismespectrumstoornis).

U kunt vooraf contact met ons opnemen om na te gaan of wij bij de hulpvraag passen. Dit kan in de vorm van een telefonisch gesprek waarbij de hulpvraag kort besproken wordt. Als wij samen beslissen om het traject op te starten volgt een kennismakings- en intakegesprek en gaan wij samen dieper op de hulpvraag in.

Aan het begin van het traject en voor het intakegesprek vragen wij aan u om enkele vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten vormen de rode draad voor de te voeren gesprekken en helpen ons in het maken van keuzes voor het vervolg. Het vervolg kan bestaan uit een diagnostisch onderzoek, behandeling of begeleiding.

Diagnostisch onderzoek

Een diagnostisch onderzoek is een manier om:

  • erachter te komen wat er precies aan de hand is;
  • te onderzoeken waar de problemen vandaan komen;
  • een goed onderbouwd advies te kunnen geven over eventuele behandeling en/of begeleiding.

Voorbeelden van een diagnostische onderzoek zijn:

  • Intelligentie onderzoek: onderzoek naar de cognitieve capaciteiten van een persoon.
  • Onderzoek naar leerproblemen: dyslexie, dyscalculie.
  • Onderzoek naar gedragsproblematiek: ADHD, Autismespectrumstoornis.
  • Onderzoek naar sociaal en emotionele problemen zoals angst, emotieregulatieproblematiek.

Behandeling en begeleiding

Binnen onze praktijk kan men terecht voor behandeling en of begeleiding. Hieronder wordt het verschil tussen deze twee woorden beschreven.

Behandeling

Bij behandeling gaat het om de inzet van gerichte en bewezen werkzame behandelingen of onderzoek, met diagnostiek of gedragsverandering als doel.

Er is sprake van een persoon die (gespecialiseerde) behandeling behoeft, omdat ondersteuning in de vorm van begeleiding niet voldoende is. Behandeling is altijd gericht op verbetering en het verminderen van problematiek. Er kan sprake zijn van een gedrags- of DSM-stoornis. De behandeling richt zich primair op de persoon maar kan ook systeemgerichte behandeling inhouden, waarbij ook ouders/verzorgers, school betrokken zijn. Soms volstaat diagnostiek en advisering om (het systeem van) de persoon voldoende handvatten te geven om met de problematiek om te gaan en is behandeling niet noodzakelijk.

Voorbeelden van behandeling zijn:

·       Onderzoek naar ADHD of Autismespectrumstoornis, etc.

·       Systemische interventies.

·       Ambulante behandeling in de thuissituatie.

·       Systeemgerichte behandeling.

·       Cognitieve gedragstherapie.

·       Traumatherapie.

·       Intensieve pedagogische behandeling.

Begeleiding

Bij begeleiding gaat het om de ondersteuning of begeleiding van personen en/of zijn netwerk bij dagelijkse activiteiten. De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de persoon en het gezin. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij de persoon en/of gezin. Het is een tussenvorm waarbij behandeling te zwaar is en de ondersteuning van de eerstelijns generalist niet toereikend is.

Voorbeelden van begeleiding zijn:

·        Opvoedondersteuning en vergroten van de  vaardigheden van ouders.

·       (Gespecialiseerde) begeleiding bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.  Levensloopbegeleiding.

·       Vergroten zelfredzaamheid.

·       Individuele begeleiding in thuissituaties en/of op school.

·       Groepsgerichte begeleiding op locatie (school) en groepstrainingen.

·       Een combinatie van individuele en groepsgerichte begeleiding.

Kenmerken van de begeleiding variëren van kortdurende hulp, toezicht en sturing; praktische ondersteuning; stimuleren van probleemoplossend vermogen, stutten en steunen van het gezin. Tot en met zeer intensieve hulp, toezicht en sturing; vergroten van vaardigheden bij dagelijkse taken en stimuleren van probleemoplossend vermogen en gedragsverandering.

Werkwijze

Bij elk traject is een academisch opgeleide behandelaar betrokken. We zetten alleen diagnostiek in wanneer we samen concluderen dat het van meerwaarde is voor de behandeling. Meestal volstaat handelingsgerichte diagnostiek en wanneer het nodig is, kan ook classificerende diagnostiek worden ingezet. Wanneer er meer of andere ondersteuning nodig is dan Praktijk Rachela kan bieden, gaan we hierover in overleg

Startgesprek

In een startgesprek bespreken we waar je last van hebt en wat je graag anders zou willen. Ook als je specifiek een vraag naar onderzoek hebt, kunnen we kijken of behandeling of training mogelijk al voldoende oplevert. Als dit niet zo is, kijken we samen wat het doel van onderzoek moet zijn. We werken in stappen, volgens het model van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Eerst kijken we wat al bekend is, vervolgens naar welke informatie we makkelijk kunnen aanvullen. Na elke tussenstap overwegen we op basis van de nieuwe informatie wat de volgende stap is, gericht op beantwoording van de onderzoeksvraag. We kunnen verschillende onderzoeksaspecten inzetten. Soms is een (DSM5-)classificatie behulpzaam als onderdeel van het antwoord op de vraag, soms ook niet. Dit overleggen we met ouders en eventueel andere betrokkenen.

Aanmelding

De aanmelding vindt op verschillende manieren plaats: u neemt rechtstreeks contact met ons op, uw kind wordt doorverwezen door de jeugdconsulent, huisarts of school, u meldt zichzelf bij ons of u wordt doorverwezen door uw huisarts.

Zorgvuldigheid staat bij ons voorop. Om die reden wordt er bij een aanmelding gekeken naar welke hulpverlener het beste bij de vraag en bij de hulpvrager past, een match tussen hulpvrager en hulpverlener is voor ons van groot belang.

Na de aanmelding nemen wij contact met u op en bespreken wij het vervolgtraject met u.

INHOUD